Emergentný informačný systém / Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov

Vitajte na portáli Emergentného informačného systému prevádzkovaného v zmysle požiadaviek zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach slúžiaci držiteľom registrácie humánnych kategorizovaných liekov na zadávanie, prijímanie a vybavovanie emergentných objednávok týchto liekov. Prevádzkovateľom emergentného informačného systému držiteľa registrácie je spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, Vložka č. 272/R.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na hotline ku emergentnému systému : 0905 256 615 (prosím kontaktujte nás v čase od 06:00hod – 22:00hod).

V zmysle paragrafu 23. ods. 1 písmeno at), zákon o liekoch je lekáreň povinná zabezpečiť dodanie kategorizovaného humánneho lieku pacientovi prostredníctvom emergentného informačného systému iba v prípade, ak nie je možné jeho dodanie štandardne od veľkodistribútora.

Emergentnú objednávku môže lekáreň zadať prostredníctvom tohto informačného systému iba na základe priloženého anonymizované lekárskeho predpisu. Ak lekáreň nepriloží k emergentnej objednávke lekársky predpis v anonymizovanej podobe, bude objednávka zamietnutá, pričom lekáreň sa takýmto spôsobom dopustí iného správneho deliktu a MZ SR môže za porušenie tejto povinnosti uložiť lekárni sankciu od 5 000 EUR do 100 000 EUR!

Upozorňujeme, že emergentný informačný systém je aktívny non-stop ( 24 hodín denne a 7 dní v týždni ), takže pokiaľ zadá lekáreň emergentnú objednávku napríklad v piatok o 23.00 hod, môže byť dodávka realizovaná aj v nedeľu od 22.30 hod. Preto lekárne, ktoré nemajú štandardné otváracie hodiny cez víkend by tento informačný systém v uvedenom čase nemali aktivovať. Súčasne, ak v odsúhlasenom čase lekárnik nebude prítomný k prebratiu dodávky v lekárni, hrozí lekárni sankcia zo strany MZ SR od 5 000 EUR do 100 000 EUR !

Prehľad všetkých liekov, ktoré je možné objednať prostredníctvom tohto emergentného informačného systému aj detailný postup, ako zrealizovať emergentnú objednávku, nájdete po zaregistrovaní alebo prihlásení sa.